-
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
yellow arrow B.V.

Dit betreffen de meest actuele algemene voorwaarden van yellow arrow B.V. Deze versie vervangt de eventueel eerder overeengekomen voorwaarden die vastgesteld zijn in 2017.

Vertrouwen is belangrijker.

yellow arrow B.V. werkt liever niet met ingewikkelde en juridische overeenkomsten. Wij houden van moeilijke dingen makkelijk maken en werken altijd samen op basis van vertrouwen en wederzijds respect. We ontkomen er echter ook niet aan om onze belangen te verdedigen en risico’s in te perken. Wat ons betreft leggen we deze voorwaarden in de kast en halen we ze er alleen uit wanneer het echt niet anders kan.

Moeilijke dingen makkelijk maken.

Omdat wij moeilijke dingen graag makkelijk maken hebben we ook een eenvoudige en ingekorte versie van onze voorwaarden opgesteld, geschreven in gewone mensen taal. Deze kun je vinden achter je offerte. Dit document vervangt ons algemene voorwaarden niet, maar je kunt hier wel even een QuickScan doen op de meest relevante en praktische voorwaarden van onze samenwerking, deze versie bevat de meest relevante en praktische maar ingeperkte informatie en prefereert niet boven onze algemene voorwaarden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen yellow arrow B.V. te Nunspeet, Kamer van Koophandel 54167639 en haar wederpartijen ("Opdrachtgever").

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slecht als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Bepalingen of (inkoop) voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor yellow arrow B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

 • yellow arrow B.V. stelt een offerte op waarin yellow arrow B.V. aangeeft welke werkzaamheden ("de Diensten") yellow arrow B.V. aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 • In het algemeen omvatten de Diensten configuratie en installatie van software, (power)apps, cloudapplicaties en ondersteuning op afstand, configuratie en installatie van hardware , het opzetten, beheren en opslaan van alles rondom data oplossingen, ondersteuning op locatie, leveren van maatwerksoftware, onderhoud van hardware en software, levering van hardware, maken van maatwerksoftware, en al hetgeen daarmee samenhangt of verband houdt. Andere werkzaamheden of producten worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 • Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. yellow arrow B.V. kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien yellow arrow B.V. daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door opdrachtgever wordt ontvangen door yellow arrow B.V. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan of d.m.v. het digitaal ondertekenen van onze offertes of overeenkomsten.
 • Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat yellow arrow B.V. werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever yellow arrow B.V. verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 • Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 2.Oplevering en aanvaarding

 • yellow arrow B.V. zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 • Opdrachtgever dient vervolgens binnen dertig dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 • Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 • Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal yellow arrow B.V. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan yellow arrow B.V. doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom dertig dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 • Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is yellow arrow B.V. gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. yellow arrow B.V. zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
 • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door yellow arrow B.V. gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij yellow arrow B.V. het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 3. Levering van de Diensten

 • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door yellow arrow B.V. uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan yellow arrow B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan yellow arrow B.V. worden verstrekt.
 • Opdrachtgever zal yellow arrow B.V. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die yellow arrow B.V. redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 • yellow arrow B.V. garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft yellow arrow B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. yellow arrow B.V. is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 • yellow arrow B.V. is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • Tenzij anders overeengekomen is yellow arrow B.V. geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien yellow arrow B.V. deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of yellow arrow B.V. de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. yellow arrow B.V. zal hierover adequaat informeren.
 • yellow arrow B.V. heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover yellow arrow B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 • yellow arrow B.V. zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 4. Bepalingen over onderhoud

 • Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
 • yellow arrow B.V. zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. yellow arrow B.V. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 • Als onderdeel van het onderhoud zal yellow arrow B.V. zich inspannen om fouten in de Werken, zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo's of huisstijlen (hierna: "Werken") en bijbehorende software te herstellen. yellow arrow B.V. is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal yellow arrow B.V. hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 • yellow arrow B.V. zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. yellow arrow B.V. is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 • Indien naar het oordeel van yellow arrow B.V. een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal yellow arrow B.V. dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en yellow arrow B.V. deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor yellow arrow B.V.
 • Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door yellow arrow B.V. geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan yellow arrow B.V. heeft gemeld en yellow arrow B.V. deze schriftelijk heeft goedgekeurd. yellow arrow B.V. kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 5. Bepalingen over remote support

 • Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 • yellow arrow B.V. gebruikt gestandaardiseerde software voor hulp op afstand. yellow arrow B.V. maakt geen gebruik van software van opdrachtgever voor deze functie. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever op te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 • Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal yellow arrow B.V. zich inspannen om tegen het normale uurtarief op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen. Waarbij reistijd als werktijd wordt gerekend.

Artikel 6. Verkoop van apparatuur

 • Op in het kader van de Diensten geleverde apparatuur worden geen garanties gegeven, behalve voor zover door de fabrikant of importeur gedaan. Opdrachtgever dient deze garanties direct bij deze partij in te roepen. yellow arrow B.V. zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent.

Artikel 7. Installatie en configuratie

 • yellow arrow B.V. zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van apparatuur en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een werkende omgeving te realiseren.
 • De keuze, aanschaf en beheer van de omgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens voor apparatuur geleverd onder artikel 'Verkoop van apparatuur'. yellow arrow B.V. zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van yellow arrow B.V. voldoet, is yellow arrow B.V. gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 • Opdrachtgever zal op verzoek van yellow arrow B.V. medewerkers en hulppersonen van yellow arrow B.V. alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot apparatuur van Opdrachtgever zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 • Indien software van derden geïnstalleerd wordt, dient Opdrachtgever daarvoor te beschikken over afdoende licenties en er voor te zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart yellow arrow B.V. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door yellow arrow B.V.

Artikel 8. Ontwikkeling van werken

 • Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft yellow arrow B.V., tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 • Het is yellow arrow B.V. toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat yellow arrow B.V. open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die yellow arrow B.V. maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal yellow arrow B.V. Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, licenties, databestanden, data banken, apparatuur, opleidings-, en toets en examenmateriaal of andere materialen zoals (BI) analyses, ontwerpen, documentatie, (BI) rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij yellow arrow B.V. of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de offerte, overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken of delen dan wel verkopen aan derden. Dit geld voor Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de offerte, overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,00 per inbreukmakende handeling betalen aan yellow arrow B.V. Dit doet niets af aan het recht van yellow arrow B.V. om haar totale schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 • Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
 • yellow arrow B.V. zal de bronbestanden (zoals beeld-, website- of softwarebroncode) van geleverde werken uitsluitend aan opdrachtgever ter beschikking stellen nadat dit schriftelijk overeengekomen word en nadat betaling van de betreffende factuur of facturen heeft plaatsgevonden.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen uit Werken die zij in licentie krijgt, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 10. Prijzen en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).
 • Bij de totstandkoming van de overeenkomst bepalen partijen de wijze van vergoeding. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle prestaties ten behoeve van opdrachtgever door yellow arrow B.V. aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van één van de onderstaande methoden:
 • a.) Fixed-fee: Partijen komen voorafgaande aan de aanvang van de overeenkomst een vast bedrag overeen waartegen de overeengekomen prestaties zullen worden verricht. Of er nu wel of niet is vermeld in de overeenkomst dat dit o.b.v. nacalculatie kan worden gecorrigeerd geld er altijd een minimale afname van het offerte bedrag van 85%.
 • Mocht het zo zijn dat de overeengekomen opdracht is voltooid en er zijn nog uren beschikbaar, dan kan dit omgezet worden in een zogenaamde strippenkaart of er kunnen, binnen een periode van 1 jaar, andere werkzaamheden of projecten voor worden ingekocht, totdat de 85% van offerte waarde is bereikt.
 • b.) Uurtarief: alle door yellow arrow te verrichten prestaties worden aan opdrachtgever in rekening gebracht volgens de vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakte uurtarieven, waarbij het uurtarief geldend voor de periode waarin de prestaties zijn verricht, wordt vermenigvuldigd met het aantal bestede uren, met dien verstande dat er altijd minimaal in dagdelen word geoffreerd en gefactureerd. 1 dagdeel bevat altijd 4 uur. Tenzij partijen schriftelijk of per email anders zijn overeenkomen.
 • Prestaties uitgevoerd door onze servicedesk worden altijd per 15 minuten gefactureerd, boven de 15 minuten word de tijd afgerond op kwartieren.
 • c.) Premie: de door yellow arrow te verrichten prestaties worden periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een abonnement of service overeenkomst.
 • Voor werkzaamheden buiten kantoortijden zal yellow arrow B.V. een toeslag in rekening brengen Vrijdag na 18.00 uur en zaterdag 150%. zondag, maandag tot 8.00 uur en op nationale feestdagen betreft dit 200% van de geldende tarieven.
 • Voor alle consultancy, project werkzaamheden, diensten, licenties abonnementen en alle overige door yellow arrow B.V. geleverde inspanningen, producten of diensten zal yellow arrow B.V. wekelijks of maandelijks factureren op basis van de overeengekomen offertes of informele afspraken.
 • Budgetten van opdrachtgever dienen als richtlijn. Aan een door yellow arrow B.V. afgegeven voorcalculatie of begroting kan de klant geen rechten of verwachtingen aan ontlenen.
 • yellow arrow B.V. zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever.
 • De betalingstermijn van facturen is 30 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Indien opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan yellow arrow B.V. te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat yellow arrow B.V. de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van yellow arrow B.V. blijkt dat de betwisting onterecht was, dient opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 • Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is yellow arrow B.V. in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • Yellow arrow B.V. is gerechtigd om eenmaal per jaar, voor zowel nieuwe als reeds lopende overeenkomsten, haar prijzen zoals overeengekomen aan te passen. Indien Yellow arrow voor de overeenkomst gebruik maakt van een overeenkomst met derden is Yellow arrow B.V. gerechtigd om eventuele prijswijzigingen direct door te berekenen. Daarnaast is Yellow arrow B.V. gerechtigd redelijke gestegen bedrijfskosten door te berekenen o.b.v. de door het CBS afgegeven inflatiecorrectie cijfer of andere maatstaf. E.e.a. wordt altijd minimaal 2 maand voorafgaand aan de verhoging aangekondigd. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is yellow arrow B.V. gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
 • Verschuldigde bedragen worden door de opdrachtgever betaald volgend de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen

Artikel 11. Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • yellow arrow B.V. zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of yellow arrow B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal yellow arrow B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • yellow arrow B.V. mag de opgedane kennis bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • yellow arrow B.V. is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 • Iedere aansprakelijkheid van yellow arrow B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat yellow arrow B.V. is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van yellow arrow B.V.
 • De aansprakelijkheid van yellow arrow B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever yellow arrow B.V. direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en yellow arrow B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat yellow arrow B.V. in staat is adequaat te reageren.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat yellow arrow B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van yellow arrow B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Service Level Agreement

 • Bij yellow arrow B.V. zeggen wij SLA is om te eten en samenwerken doen we op basis van vertrouwen. Wij werken niet met een SLA, tenzij dit expliciet wenselijk is en overeengekomen wordt met opdrachtgever. Maar jullie kunnen wel bij ons terecht voor support. Kiezen jullie er voor om geen support af te nemen, ondanks onze uitgebreide supportcontracten dan kunnen wij niet garanderen dat onze oplossingen zoals ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, licenties, databestanden, data banken, cloudapplicaties, (power) apps, apparatuur, opleidings-, en toets en examenmateriaal of andere materialen zoals (BI) analyses, ontwerpen, documentatie, (BI) rapporten blijven werken. Als jullie hier wel voor kiezen, dan garanderen wij – behalve in geval van overmacht, zoals bij wijzigingen vanuit leveranciers– dat onze oplossingen blijven werken.

Artikel 14. Personeel

 • Opdrachtgever verbindt zich gedurende een periode van één (1) jaar nadat de werknemer de laatste werkzaamheden heeft verricht voor opdrachtgever, geen (ex) personeel van yellow arrow B.V. actief te benaderen en/of in dienst te nemen of op een andere manier een arbeidsverhouding aan te gaan met hen.
 • Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer van yellow arrow B.V. verstaan:
 • a.) het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever.
 • b.) het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming of ander soort werkgevers) voor hetzelfde of ander werk.
 • c.) het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
 • Bij overtreding van hetgeen in artikel 14.1 en 14.2 is bepaald, verbeurt Opdrachtgever jegens yellow arrow B.V. een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 50.000,- per overtreding, alsmede € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de rechten van Yellow arrow krachtens de wet tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming alles met kosten en rente.
 • Indien opdrachtgever een door yellow arrow B.V. ter beschikking gestelde, door hem ingehuurde ZZP’er, freelancer of andere werknemer, binnen één (1) jaar na de laatste werkzaamheden rechtstreeks of via een andere onderneming inhuurt is opdrachtgever aan de yellow arrow B.V. een vergoedding verschuldigd van 25% van het tarief waarvoor de kracht eerder aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, over 2000 uren.

Artikel 15. Duur en opzegging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  
 • Beide partijen mogen steeds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. De overeenkomst kan voorts tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen yellow arrow B.V. geldend uurtarief.
 • Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is yellow arrow B.V. gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. yellow arrow B.V. is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 16. Wijzigingen in overeenkomst

 • Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is yellow arrow B.V. echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.
 • Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal yellow arrow B.V. overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. yellow arrow B.V. zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien yellow arrow B.V. bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 • yellow arrow B.V. mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 • Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. yellow arrow B.V. mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin yellow arrow B.V. gevestigd is.
 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door yellow arrow B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is yellow arrow B.V. steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

THE END......

 

 

Heb je vragen? Stel ze gerust
Vertel ons waar je heen wilt met jouw organisatie, dan selecteren wij de oplossingen. Helder en onafhankelijk!